proizvodi
   Preuzimanje demo verzije Form - poslovnih programa
Download probne verzije Form - poslovnih programa
(koristite neki od mnogih download managera kao Free Download Manager)

  Od 2004. godine odlučili smo iskušati se na području informatičkih tehnologija vezanih za računovodstvene i knjigovodstvene programe. Tim korakom želimo olakšati svoje svakodnevno poslovanje, a isto tako ponuditi softverska rješenja koja ce potencijalnom kupcu, odnosno suradniku, bitno olakšati svakodnevne poslove.


početni ekran programa, postavke korisnika, rad sa firmama, rad sa zaposlenima

  Pri tome želimo naglasiti da navedene programe, kao računovodstveni ured, svakodnevno koristimo u našem radu, čime osiguravamo usklađenost sa čestim promjenama propisa.

  Programi su rađeni isključivo za Microsoft Windows operativne sustave uz programiranje na .NET tehnologiji. Baza podataka smještena je na Microsoft SQL Serveru, što je dovoljno da omogući sigurne podatke i brz pristup istima.

  Ono što u ovom trenutku možemo ponuditi je slijedeće:

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Obrtničko poslovanje :: Drugi dohodak :: Putni nalozi :: Blagajna
Loko vožnja
:: Dugotrajna imovina / Sitan inventar :: Knjiga poslovnih udjela
Nadzorne knjige
:: Kartično poslovanje
--------------------------------------------------------------------------------------------------


 • Obrtničko poslovanje pocetak stranice

- cjelovito rješenje za praćenje poslovanja obrtnika i njima srodnih djelatnosti (svi obveznici
  vodenja poslovnih knjiga)
- integriran automatski obracun PDV (URA,IRA, obrazac PDV; PDV-K)
- knjiga prometa (KPR), unos gotovinskih računa na mjestu izdavanja i mogucnost prijenosa
  putem medija odnosno e-maila
- automatski donos obračuna amortizacije u knjigu primitaka i izdataka, popis dugotrajne
  imovine (obrazac DI) ukoliko uz obrtničko koristite i programsko rješenje za dugotrajnu
  imovinu i sitan inventar
- knjige tražbina i obveza (obrazac TO) - njihovo automatsko kreiranje putem URA, IRA
  odnosno uplata
- automatsko kreiranje knjige primitaka i izdataka - razni pregledi
- mogucnost praćenja poslovanja po poslovnim jedinicama i odjelima (mjestima troška;
  profitnim centrima...)
- sažetak primitaka i izdataka, izvadak iz poslovnih knjiga te razna izvješća za razdoblje
  odnosno poslovnu jedinicu/odjel
- neograničen unos dokumenata, mrežni rad, mogucnost rada sa više firmi

   knjiga URA, knjiga IRA, KPI, KPR, PDV, tražbine, ispis URA, ispis KPI

---------------------------------------------------------------

 Drugi dohodak pocetak stranice

- programsko rješenje u cjelosti usklađeno sa izmjenama Poreza na dohodak
- uključuje sve potrebne šifarnike te grupe drugih dohodaka sa uplatnim računima (nakon što
  prepoznate grupu drugog dohotka na koju se obračun odnosi, program automatski obavlja
  sve radnje koje se na taj obračun odnose)
- automatsko kreiranje svih potrebnih obrazaca (R-Sm, IDD, IDD-1, pojedinačne Potvrde...
  itd.)
- praćenje obračuna po vrstama rada koje sami kreirate
- mogućnost preračunavanja iz neta u bruto

- raspored troškova po poslovnim jedinicama i odjelima na koje se obračuni odnose
- putem sheme knjiženja automatsko kreiranje temeljnica (analitika) i mogućnost prijenosa u
  financijsko knjigovodstvo (sintetika)
- ispis virmana
- izvješća skupna i pojedinacna (po osobi) za razdoblje, poslovnu jedinicu/odjel, kriterij
  plaćanja...
- neograničen unos dokumenata, mrežni rad, mogućnost rada sa više firmi

  
lista obračuna, obračun, grupe obračuna, lista osoba, temeljnice

---------------------------------------------------------------

 Putni nalozi pocetak stranice

- kreiranje putnih naloga i obračuna
- liste zaposlenih, vanjskih suradnika, prijevoznih sredstava, relacija, zadaća... omogućuju
  brz i jednostavan rad sa programom
- raspored troškova po poslovnim jedinicama i odjelima na koje se putni obračuni odnose
- razmjena podataka (obracuna) za pojedina razdoblja putem medija odnosno e-maila izmedu
  dislociranih računala
- izračun naknade zdravstvenom osiguranju za vrijeme provedeno na službenom putu u
  inozemstvu
- ispis liste putnih naloga po osobi za razdoblje, poslovnu jedinicu/odjel
- automatsko kreiranje temeljnica i mogućnost prijenosa u financijsko knjigovodstvo
- neograničen unos dokumenata, mrežni rad, mogućnost rada sa više firmi

   lista putnih naloga, putni nalog, putni račun, temeljnice

---------------------------------------------------------------

 Blagajna pocetak stranice

- izuzetno jednostavan program za praćenje blagajničkog poslovanja
- neograničen broj blagajni
- automatsko kreiranje i ispis svih propisima predvidenih dokumenata (blagajnički izvještaj,
  uplatnice, isplatnice...ostali izvještaji)
- mogućnost praćenja blagajničkog poslovanja po pojedinim poslovnim jedinicama, odjelima
  (mjestima troška)
- formiranje temeljnica za knjiženje i njihov prijenos u financijsko knjigovodstvo
- neograničen unos dokumenata, mrežni rad, mogućnost rada sa više firmi

   lista izvještaja, blagajnički izvještaj, uplatnica, isplatnica, temeljnice

---------------------------------------------------------------

 Loko vožnja

- izuzetno jednostavno kreiranje obračuna loko vožnje i njihovo praćenje
- liste zaposlenih, vozila, relacija, zadaća... omogućuju brz i jednostavan rad sa programom
- kreiranje povratne relacije
- raspored troškova po poslovnim jedinicama i odjelima na koje se obračuni odnose i njihovo   praćenje po zaposlenom
- razmjena podataka (obracuna) za pojedina razdoblja putem medija odnosno e-maila između
  dislociranih računala
- ispis liste obračuna loko vožnje po osobi za razdoblje (kilometri, kune)
- kreiranje temeljnica i mogućnost prijenosa u financijsko knjigovodstvo
- neograničen unos dokumenata, mrežni rad, mogućnost rada sa više firmi

   lista loko vožnje, obračun loko vožnje, temeljnice

---------------------------------------------------------------

 Dugotrajna imovina / sitan inventar pocetak stranice

- sveobuhvatno programsko rješenje za rad sa sredstvima dugotrajne imovine odnosno
  sitnog inventara-primjena pravocrtne (linearne) metode obračuna amortizacije - zbog
  porezno priznatog troška amortizacije temeljem Zakona o porezu na dobit (RH)
- korištenje redovnih odnosno ubrzanih stopa (van RH mogucnost primjene i jednokratnog
  odnosno djelomicnog otpisa)
- obračuni revalorizacije, vrijednosnog usklađenja, rashoda, inventure
- mogućnost provođenja inventure putem bar-kod uređaja (uređaji Formula, Delphi..),
  inventorne razlike..
- jednokratni odnosno kalkulativni (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje) otpis sredstava
  sitnog inventara
- praćenje svih obračuna (troškova) na nivou poslovnih jedinica i odjela
- automatsko kreiranje temeljnica (analitika) te njihov prijenos u financijsko knjigovodstvo
  (sintetika)
- brojna izvješća po raznim kriterijima (razdoblje, posl. jedinice/odjeli, konta, metode otpisa,
  datumi ...)
- neograničen unos dokumenata, mrežni rad, mogućnost rada sa više firmi

   glavna stranica, unos sredstva, pregled-ispravak sredstava, kartice sredstava, amortizacija,
   vrijednosno usklađenje, revalorijacija, rashod, inventura, izvještaji

---------------------------------------------------------------

 Knjiga poslovnih udjela pocetak stranice

- Zakonom o trgovačkim društvima izricito je propisana obveza vođenja knjige poslovnih
  udjela za društva sa ogranicenom odgovornošću (Cl. 410). Kako je propisana visoka kazna   za neizvršavanje ove obveze (do 50.000,00 kn), putem ovog programa moći ćete na vrlo
  jednostavan način ustrojiti traženu evidenciju.
- mogućnost automatskog ispisa Izjave (da nije bilo promjena) za potrebe nadležnog
  trgovačkog suda.
- neograničen unos dokumenata, mrežni rad, mogućnost rada sa više firmi

   matični podaci, poslovni udjeli, izjava

---------------------------------------------------------------

 Nadzorne knjige pocetak stranice

- obveza vođenja pojedinih nadzornih knjiga proizlazi iz Zakona o deviznom poslovanju čime
  se htjelo osigurati praćenje transakcija sa inozemstvom, počevši od zaključivanja ugovora
  pa do njihove realizacije, odnosno naplate.
- knjigama uvoza i izvoza dobara, pruženih i primljenih usluga, te kreditnih odnosa sa
  inozemstvom željeli smo vam omoguciti na jednostavan i pregledan način praćenje ovih
  promjena s mogućnošću dodatnih (naknadnih) unosa po pojedinim poslovima (recima).
- takvim načinom unosa, u mogucnosti ste prilagoditi izgled ispisa vašim potrebama za
  pojedinim evidencijama.
- neograničen unos dokumenata, mrežni rad, mogućnost rada sa više firmi

   nadzorne knjige

---------------------------------------------------------------

 Kartično poslovanje pocetak stranice

- ukoliko ste se u praksi susreli sa poslovnim karticama kao i "brdom" sitnih računa koji ih
  prate, znat ćete cijeniti mogućnosti ovog pomoćnog programskog rješenja.
- naime, ne samo da vam unosi red i omogućuje preglede tih računa na sve načine
  (razdoblje, kartica, osoba, poslovna jedinica, odjel, konto...) vec omogućuje izračun i ispis
  dijela troškova (auto, reprezentacija) za korištenje pretporeza za vlastitu potrošnju
- pridruživanje troškova pojedinim poslovnim jedinicama, odjelima (mjestima troška)
  odnosno djelatnicima kao preduvjet za nadzor na tim troškovima
- neograničen unos dokumenata, mrežni rad, mogućnost rada sa više firmi

   unos računa kartice, račun

Pocetna stranica Kontakt na mail
© 2012 Form d.o.o.. Sva prava pridržana.